Thay đổi thời gian ở Mỹ 2023

Kính gửi khách hàng,

Do thời gian ở Hoa Kỳ thay đổi sang giờ mùa đông bắt đầu từ ngày 05.11.23, giờ nền tảng sẽ được thay đổi từ GMT+3 thành GMT+2. Nói cách khác, tất cả các phiên sử dụng nhạc cụ sẽ di chuyển lên trên 1 giờ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại hỏi.

Trân trọng

Share this Blog :